Doświadczenie

Reprezentuję klientów w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych z zakresu m.in. szkolnictwa wyższego, nauki i edukacji, problemów samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, działalności kulturalnej, informacji publicznej, prawa budowlanego i planowania przestrzennego (w tym specustawy mieszkaniowej), jak też dotyczących przeciwdziałania nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Współpracuję z organami administracji publicznej i innymi podmiotami wykonującymi zadania z zakresu administracji publicznej zarówno rządowymi, jak i samorządowymi. Przekazuję klientom wiedzę z zakresu swoich specjalizacji formułując opinie prawne i ekspertyzy, jak też w ramach doradztwa, szkoleń i warsztatów. Prowadzę również nieodpłatnie wybrane sprawy istotne społecznie, związane z ochroną podmiotów słabszych oraz ochroną dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Jestem zatrudniony jako radca prawny na Uniwersytecie Warszawskim (Pion Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia oraz Pion Prorektora ds. Badań) oraz jako adiunkt (stanowisko badawczo-dydaktyczne) w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (zob. zakładkę „Wykształcenie i praca naukowa”). Prowadzę zajęcia dydaktyczne na kierunkach „Prawo”, „Administracja”, „Samorząd Terytorialny i Polityka Regionalna” oraz „Prawo Finansowe i Skarbowość” – wykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria, zajęcia specjalizacyjne i seminarium: „Prawo administracyjne”, „Procedury administracyjne i sądowoadministracyjne”, „Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne – warsztaty”, „Administracja finansowa, skarbowa i celna”, „Dla państwa i obywateli – prawo i postępowanie administracyjne”, „Najwyższa Izba Kontroli wobec administracji i obywatela”, „Przestrzeń a ochrona środowiska”, „Szczegółowe problemy prawne ochrony środowiska”, „Prawo administracyjne cz. I ogólne”, „Organizowanie i prowadzenie działalności kulturowej”.

Zostałem wybrany na Zastępcę Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne na Uniwersytecie Warszawskim, którą to funkcję pełnię od marca 2021 r.

Jestem członkiem Rady Naukowej Narodowego Centrum Badań Jądrowych XI kadencji, jak też Zespołu Badawczego ds. Prawa Ochrony Środowiska i Bioróżnorodności Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz współpracuję z Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem.

Ponadto pełnię funkcję sekretarza Kolegium Redakcyjnego Kwartalnika „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” oraz eksperta Polskiej Komisji Akredytacyjnej w Zespole Nauk Społecznych (dyscyplina: nauki prawne). 

Wcześniej przeszedłem szczeble kariery w sądownictwie administracyjnym: od asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, po asystenta sędziego i starszego asystenta sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.