Wykształcenie i praca naukowa

WYKSZTAŁCENIE

Ukończyłem studia stacjonarne na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (praca magisterska pt. Postępowanie administracyjne w zakładach publicznych).

Jestem doktorem nauk prawnych. Stopień naukowy otrzymałem na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Właściwość rzeczowa sądów administracyjnych w świetle standardu konstytucyjnego przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Aleksandry Wiktorowskiej. Doktorat obroniłem z wyróżnieniem w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Pracuję naukowo jako adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (zob. zakładkę “Doświadczenie”).

Pełnię funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne na Uniwersytecie Warszawskim.

NAJWAŻNIEJSZE PROJEKTY BADAWCZE:

  • stypendium naukowo-badawcze Narodowego Centrum Nauki na realizację projektu pt. Kognicja sądów administracyjnych w świetle standardu konstytucyjnego, w tym na staż badawczy w Austrii (Wiedeń) pod kierunkiem Prof. E. Wiederina, przyznane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu ETIUDA (decyzją z lipca 2015 r. nr DEC-2015/16/T/HS5/00016); charakter uczestnictwa: kierownik projektu (stypendysta) – projekt  zrealizowany.
  • grant Narodowego Centrum Nauki na realizację projektu pt. Argument z linii orzeczniczej w orzecznictwie sądów administracyjnych w ramach programu PRELUDIUM (przyznany decyzją z czerwca 2013 r. nr DEC-2012/07/N/HS5/01710); charakter uczestnictwa: kierownik projektu – projekt zrealizowany.

NAGRODY:

  • laureat stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (listopad 2019 r.)
  • zwycięzca w kategorii „prawo administracyjne” w XV Ogólnopolskim Konkursie na Glosę do Orzeczenia Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland (Warszawa, 3 marca 2012 r.) – nagroda za glosę do wyroku NSA z 19 maja 2011 r. o sygn. akt I OSK 1079/10
  • laureat VII Letnich Warsztatów Doktoranckich „Prawotwórstwo sądów administracyjnych?” w dniach 26-28 czerwca 2013 r. w Gniewinie obok Gdańska (gospodarz: Katedra Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego) – nagroda za referat pt. „Konsekwencje prawotwórstwa sądów administracyjnych dla uzasadnień wydawanych przez nie orzeczeń i ich publikacji” 

PUBLIKACJE NAUKOWE:

I. Książki:

Specustawa mieszkaniowa. Komentarz, red. A. Jakubowski, wyd. 1, s. 554, C.H. Beck, Warszawa 2019

Niniejszy komentarz stanowi pierwsze na rynku książkowe opracowanie przepisów ustawy z 5.7.2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, w tym zmian dokonywanych tą ustawą w innych aktach prawnych. Określana jest ona popularnie jako „specustawa mieszkaniowa”, nazywana bywa też „lex deweloper”.

Ustawy samorządowe. Komentarz, red. S. Gajewski, A. Jakubowski, wyd. 1, 1192 s., C.H. Beck, Warszawa 2018;

Praktyczny komentarz do przepisów do ustawy o samorządzie gminnym z odniesieniami do ustawy o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa oraz przepisów ustawy o ustroju m.st. Warszawy i wybranych przepisów ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.

S. Gajewski, A. Jakubowski, Prawo o zgromadzeniach. Komentarz, wyd. 1, 258 s., C.H. Beck, Warszawa 2017;

Niniejsze opracowanie stanowi jedyny na rynku komentarz do ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach. Uwzględnia nowelizację wprowadzającą tzw. zgromadzenia cykliczne oraz wniosek Prezydenta RP o zbadanie jej zgodności z Konstytucją przez Trybunał Konstytucyjny.

S. Gajewski, A. Jakubowski, Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Komentarz, wyd. 2, 336 s. + CD, C.H. Beck, Warszawa 2016;

Pierwszy i jedyny na rynku praktyczny komentarz do ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, który pokazuje, jak efektywnie i zgodnie z prawem tworzyć instytucje kultury i nimi zarządzać oraz działać w sferze kultury.
Komentarz uwzględnia nowelizacje ustawy z 2015 r. oraz postanowienia nowych aktów wykonawczych do niej, jak również najnowsze orzecznictwo sądów i organów administracji.

S. Gajewski, A. Jakubowski, Petycje, skargi, wnioski. Dział VIII Kodeksu postępowania administracyjnego. Ustawa o petycjach. Komentarz, 242 s., C.H. Beck, Warszawa 2015;

Niniejsza publikacja stanowi pierwszą na rynku wydawniczym pozycję, która szczegółowo i wyczerpująco omawia ustawę z 11 lipca 2014 r. o petycjach, która weszła w życie 6 września 2015 r., a także kompleksowo przedstawia rozwiązania zawarte w dziale VIII Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące skarg i wniosków. Ponadto publikacja zawiera jedyny na rynku komentarz do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

A. Jakubowski, S. Gajewski, Argument z linii orzeczniczej w orzecznictwie sądów administracyjnych, 170 s., Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, (przedmowa: A. Wiktorowska);

Monografia poświęcona problemowi argumentu z linii orzeczniczej, tj. przywoływania przez sądy w uzasadnieniach wydawanych przez siebie orzeczeń innych judykatów jako źródła przyjętej przez dany skład sądu wykładni przepisu.
Publikacja zawiera również prezentację niemieckich, francuskich i amerykańskich poglądów na rolę argumentacji z uprzedniego orzecznictwa. Owocem badań jest m.in. propozycja modelu prawidłowego posługiwania się argumentem z linii orzeczniczej w świetle obowiązującego prawa.

S. Gajewski, A. Jakubowski, Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Komentarz, wyd. 1, 266 s. + CD, C.H. Beck, Warszawa 2015;

Pierwszy i jedyny na rynku praktyczny komentarz do ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, który pokazuje, jak efektywnie i zgodnie z prawem tworzyć instytucje kultury i nimi zarządzać oraz działać w sferze kultury.

Prawo nauki. Zagadnienia wybrane, red. nauk. A. Wiktorowska, A. Jakubowski, 344 s., LexisNexis, Warszawa 2014;

Autorzy monografii omawiają wybrane instytucje oraz rozwiązania prawne oddziałujące na proces zdobywania, poszerzania i weryfikacji wiedzy. Przedstawiona refleksja uwzględnia żywiołowe zmiany dokonane w tej materii w ostatnich latach  zarówno w szkolnictwie wyższym, jak i w pozostałych instytucjach naukowych (Narodowym Centrum Nauki, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Akademii Nauk, instytutach badawczych) oraz w procedurach regulujących postępowanie przed ich organami.

S. Gajewski, A. Jakubowski, Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech. Komentarz, 220 s., Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2014;

Komentarz stanowi pierwsze dostępne na rynku kompleksowe opracowanie prawnych zagadnień opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech. Zawiera on szczegółowe omówienie wszystkich przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r., ze szczególnym naciskiem na kwestie związane z podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej w formie żłobka i klubu dziecięcego, zatrudnianiem niani i dziennego opiekuna oraz finansowaniem tych form opieki. Unormowania te zostały przedstawione na tle całego dotychczas opublikowanego orzecznictwa organów administracji i sądów administracyjnych w tej materii. W publikacji omówiono także zagadnienie prawidłowego wydawania aktów prawnych (uchwał rad gmin, statutów, regulaminów) na podstawie przepisów analizowanej ustawy.

II. Artykuły naukowe i rozdziały w monografiach naukowych:

1. R. Stankiewicz, A. Jakubowski, Postępowania jurysdykcyjne w sprawach korporacyjnych, [w:] System Prawa Administracyjnego Procesowego. Tom IV. Postępowania autonomiczne i szczególne. Postępowania Niejurysdykcyjne, red. A. Matan, Warszawa 2021, s. 857-896;

2. A. Jakubowski, Wpis urzędników na listę radców prawnych — zagadnienia problemowe, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji” 2020, tom 123, s. 275-290;

3. A. Jakubowski, Zgłaszanie problemów i pomysłów przez Internet z wykorzystaniem map (geolokalizacji). Perspektywa prawnoadministracyjna, „Studia Iuridica” 2020, tom 85, s. 193-212;

4. A.Jakubowski, The dismissal of a civil servant for improper conduct (Poland), [w:] Tort Liability of Public Authorities in European Laws, red. G. Cananea, R. Caranta, Oxford University Press 2020, s. 111-116;

5. A. Jakubowski, Po co naukowcom konstytucja?, [w:] Wokół kryzysu praworządności, demokracji i praw człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Mirosława Wyrzykowskiego, red. A. Bodnar, A. Ploszka, Warszawa 2020, s. 221-245;

6. A. Jakubowski, Kontrola sądowoadministracyjna odmowy dopuszczenia do usług zakładu administracyjnego, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2020, nr 4, s. 9-28;

7. A. Jakubowski, Problemy z milczącym załatwianiem spraw administracyjnych, „Państwo i Prawo” 2020, nr 6, s. 121-134;

8. A. Jakubowski, Test decyzji administracyjnej i dopuszczalność modyfikacji trybu jej wydawania aktem podustawowym, [w:] Kodeks Postępowania Administracyjnego w 60-lecie jego uchwalenia, red. M. Bogusz, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2020, nr 2, s. 165-178;

9. A. Jakubowski, Precedent Argumentation and Settled Case Law Argumentation in the Context of Technological Development of Artificial Intelligence, [w:] Potential of Precedent in Statutory Legal Order, red. L. Leszczyński, B. Liżewski, A. Szot, Berlin 2019, s. 165-180

10. A. Jakubowski, Władztwo fachowe a władztwo administracyjne w zakładzie publicznym, [w:] Fenomen prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora Jana Zimmermanna, red. W. Jakimowicz, M. Krawczyk, I. Niżnik-Dobosz, Warszawa 2019, s. 371-393;

11. A. Jakubowski, Wznowienie studiów, „Studia Iuridica” 2018, nr 78, s. 169-183;

12. A. Jakubowski, Refusal of foreigner’s entry into territory of the Republic of Poland – procedural aspects in the light of European Union law, including the principle of non-refoulement, [w:] Application of the European Law in Jurisprudence, red. T. Grzybowski, M. Sarnowiec-Cisłak, Warszawa 2018, s. 193-207;

13. A. Jakubowski, W kwestii aktualności koncepcji zakładu administracyjnego (zakładu publicznego), [w:] Prawo administracyjne dziś i jutro, red. Jagielski J., Wierzbowski M., Warszawa 2018, s. 527-541;

14. A. Jakubowski, Die polnische Verwaltungsgerichtsbarkeit und ihre Reformen im 21. Jahrhundert, „Zeitschrift der Verwaltungsgerichtsbarkeit” 2017, nr 5, s. 384-393 (Verlag Österreich);

15. A. Jakubowski, Indywidualizacja studiów jako środek optymalizacji relacji pomiędzy studiami a aktywnością sportową, [w:] Sport w szkole wyższej. Aspekty formalno-prawne, red. J. Kosowski, Lublin 2018 s. 122-136;

16. A. Jakubowski, Patenty uprawniające do uprawiania turystyki wodnej na jachtach żaglowych – zagadnienia prawne, „Studia Prawa Publicznego” 2017, nr 2, s. 83-102;

17. P. Dańczak, A. Jakubowski, Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 kwietnia 2016 r. (I OSK 2929/15), dot. podpisywania decyzji rekrutacyjnych na studia wyższe oraz instytucji wezwania do usunięcia braków formalnych, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2017, nr 6, s. 15-25;

18. A. Jakubowski, Uzasadnienie decyzji w postępowaniu rekrutacyjnym na studia doktoranckie, [w:] Specyfika postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki, red. Tarno J.P., Szot A., Pokorny P., Lublin 2016, s. 327-347;

19. A. Jakubowski, Przepisy administracyjne a konstytucyjnie zamknięty katalog źródeł prawa – między teorią a praktyką, [w:] Misja Publiczna. Wspólnota. Państwo. Studia z prawa i administracji. Księga dedykowana pamięci Profesora Michała Kuleszy. Tom II, red. A. Mednis, Warszawa 2016, s. 197-209;

20. A. Jakubowski, Cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z uwagi na zakłócenia porządku publicznego związane ze sprzedażą tych napojów, „Samorząd Terytorialny” 2016, nr 5, s. 62-76;

21. A. Jakubowski, Zarys statusu prawnego studiów doktoranckich, [w:] Jak instytucje publiczne wspierają doktorantów. Raport, red. R. Pawłowski, D. Rafalska, Warszawa 2016, s. 7-14;

22. A. Jakubowski, Skarga do sądu administracyjnego na bezczynność lub przewlekłość organu pierwszej instancji w przekazaniu odwołania wraz z aktami sprawy organowi wyższego stopnia, „Administracja. Teoria, Dydaktyka, Praktyka” 2015, nr 4, s. 163-180;

23. A. Jakubowski, Akty indywidualne z zakresu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy, „Studia Prawa Publicznego” 2015, nr 4, s. 113-138;

24. A. Jakubowski, Decyzje w przedmiocie grantów naukowych, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2015, nr 5, 77-94;

25. A. Jakubowski, Zasada ciągłości administracji publicznej a właściwość rzeczowa organów (studium przypadku), „Państwo i Prawo” 2015, nr 12, s. 59-74;

26. A. Jakubowski, Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 października 2014 r. o sygn. akt I OSK 1423/13, dot. powoływania recenzentów w postępowaniach naukowych, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2015, nr 7-8, s. 1065-1072;

27. A. Jakubowski, Konsekwencje prawotwórstwa sądów administracyjnych dla uzasadnień wydawanych przez nie orzeczeń i ich publikacji, [w:] Prawotwórstwo sądów administracyjnych, red. J.P. Tarno, T. Bąkowski, Warszawa 2015, s. 124-141;

28. A. Jakubowski, Dostęp do informacji o osobach biorących udział w naborze na stanowisko w służbie publicznej, „Monitor Prawniczy” 2015, nr 5, s. 260-265;

29. A. Jakubowski, Samorządowe jednostki organizacyjne jako podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznej, [w:] Jawność w samorządzie terytorialnym, red. B. Dolnicki, Warszawa 2015, s. 239-251;

30. A. Jakubowski, Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 sierpnia 2014 r. o sygn. akt I OSK 959/14, dot. przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2015, nr 1, s. 144-150;

31. A. Jakubowski, Władza dyskrecjonalna organów zakładu administracyjnego na przykładzie uczelni wyższych, [w:] Dyskrecjonalność w prawie administracyjnym, red. K. Ziemski, M. Jędrzejczak, Poznań 2015, s. 267-284;

32. A. Jakubowski, Konsekwencje zasad państwa prawnego dla prawotwórstwa w sferze edukacji, „Przegląd Sejmowy” 2014, nr 5, s. 202-218;

33. A. Wiktorowska, S. Gajewski, A. Jakubowski, Zasada stabilności orzecznictwa sądów administracyjnych wobec zjawiska linii orzeczniczych, [w:] Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne. Tom II, J. Sługocki, Wrocław 2014, s. 255-274;

34. A. Jakubowski, Eksperci w prawie nauki a biegli w postępowaniu administracyjnym, [w:] Prawo nauki. Zagadnienia wybrane, A. Wiktorowska, A. Jakubowski, Warszawa 2014, s. 286-306;

35. A. Jakubowski, Utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na terenie uczelni wyższej, [w:] Współczesne problemy nauki i szkolnictwa wyższego. Continuum, 18 s., red. J.Pakuła, Toruń 2014;

36. A. Jakubowski, Prawo do nauki (art. 2 Protokołu nr 1 do Konwencji) a numerus clausus w szkolnictwie wyższym – uwagi na tle wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 2 kwietnia 2013 r. w sprawie Tarantino i inni przeciwko Włochom, „Studia Prawa Publicznego” 2014, nr 1, s. 107-124;

37. A. Jakubowski, Glosa do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 września 2013 r., I OPS 2/13, dot. pozostawienia podania bez rozpoznania, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2014, nr 5, s. 708-713;

38. S. Gajewski, A. Jakubowski, Prawne problemy udziału mieszkańców w sesjach i komisjach rady gminy, [w:] Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, red. B. Dolnicki, Warszawa 2014, s. 147-163;

39. A. Jakubowski, Konsekwencje prawotwórstwa sądów administracyjnych dla uzasadnień wydawanych przez nie orzeczeń i ich publikacji, CASUS 2013, nr 70, s. 51-57;

40. S. Gajewski, A. Jakubowski, Nieakt w prawie administracyjnym, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2013, nr 6, s. 73-87;

41. A. Jakubowski, Współuczestnictwo konkurencyjne w postępowaniu administracyjnym, „Państwo i Prawo” 2013, nr 11, s. 46-61;

42. A. Jakubowski, Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 stycznia 2013 r. (K 38/12), dot. formy i trybu przyjmowania do szkół i przedszkoli, „Przegląd Prawa Publicznego” 2013, nr 10, s. 109-119;

43. A. Jakubowski, Glosa do postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 14 marca 2013 r. (II SA/Bk 1011/12) dot. kognicji sądów administracyjnych i autonomii szkół wyższych, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2013, nr 9, s. 655-658;

44. A. Jakubowski, Strajk studencki, studenckie akcje protestacyjne i zgromadzenia na terenie uczelni – ujęcie prawne, [w:] Współczesne problemy nauki i szkolnictwa wyższego, red. Pakuła J., Toruń 2013, s. 123-140;

45. S. Gajewski, A. Jakubowski, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 listopada 2012 r. (I CSK 190/12) dot. dostępu do informacji o kontrahentach władzy publicznej, „Samorząd Terytorialny”, 2013, nr 9, s. 84-90;

46. A. Jakubowski, Skuteczność orzecznictwa sądowoadministracyjnego w sprawach studentów – studium przypadków, [w:] Ochrona praw i wolności jednostki wobec władczej ingerencji administracji publicznej – stan obecny i wyzwania, tom 2, red. E. Wójcik, Częstochowa 2013, s. 327-337;

47. A. Jakubowski, Prowadzenie badań naukowych jako podstawa żądania udostępnienia informacji publicznej, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2012, nr 2, s. 141-154;

48. A. Jakubowski., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 5 grudnia 2011 r. (II CSK 160/11) dot. prawa do energii elektrycznej jako dobra osobistego – System Informacji Prawniczej LEX (Wolters Kluwer) 2012;

49. A. Jakubowski, Udostępnienie adresu IP dla potrzeb postępowania sądowego a ochrona danych osobowych, tajemnicy korespondencji i prawa jednostki do anonimowości, „Monitor Prawniczy” 2012, nr 18, s. 994-999;

50. A. Jakubowski, Glosa do wyroku WSA w Poznaniu z 27 października 2010 r. (II SA/Po 454/10) dot. sądowej kontroli legalności egzaminu w szkole wyższej, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2012, nr 2, s. 157-163;

51. A. Jakubowski, Glosa do uchwały 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 grudnia 2011 r. (II OPS 1/11) dot. koncepcji strony postępowania w postępowaniu administracyjnym, konstytucji jako źródła interesu prawnego, statusu właściciela lokalu w postępowaniu meldunkowym – „Samorząd Terytorialny” 2012, nr 3, s. 79-85;

52. S. Gajewski, A. Jakubowski, Instytucja interpelacji w jednostkach samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” 2012, nr 7-8, s. 94-105;

53. A. Jakubowski, Zawiadamianie o zebraniu właścicieli lokali we wspólnocie mieszkaniowej, „Nieruchomości” 2012, nr 11, s. 15-20;

54. S. Gajewski, A. Jakubowski, Wybrane zagadnienia odpowiedniego stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego do postępowania nadzorczego prowadzonego przez wojewodę, „Przegląd Prawa Publicznego” 2012, nr 6, s. 54-73;

55. S. Gajewski, A. Jakubowski, Wstrzymanie dostarczania energii a ochrona odbiorcy, w tym wrażliwego społecznie, [w:] Wybrane węzłowe zagadnienia współczesnego prawa energetycznego, red. A. Walaszek-Pyzioł, Kraków 2012, s. 323-337;

56. A. Jakubowski, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 10 czerwca 2011 r. (VI ACa 84/11) dot. naruszenia dóbr osobistych w działalności windykacyjnej – System Informacji Prawniczej LEX (Wolters Kluwer) 2011;

57. A. Jakubowski, Status prawny studentów i doktorantów w relacjach ze szkołą wyższą, „Państwo i Prawo” 2011, nr 11, s. 57-70;

58. A. Jakubowski, Glosa do wyroku WSA w Olsztynie z 16 grudnia 2008 r. (II SA/Ol 770/08) dot. odwołań od decyzji rekrutacyjnych na studia wyższe – „Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego” 2011, nr 1-2, s. 299-311;

59. A. Jakubowski, Ewolucja orzecznictwa i ustawodawstwa w sprawach studentów i doktorantów [w:], Kierunki rozwoju prawa administracyjnego. Prace Członków i Przyjaciół na 5-lecie Koła Naukowego Prawa Administracyjnego na Uniwersytecie Warszawskim, red. R. Stankiewicz, Warszawa 2011, s. 51-70;

60. A. Jakubowski, Glosa do postanowienia WSA w Warszawie z 28 lipca 2006 r. (I SA/Wa 2027/05) dot. charakteru prawnego ocen (maturalnych) i ich poświadczenia (świadectwa maturalnego) – „Przegląd Prawa Publicznego” 2011, nr 6, s. 62-70;

61. A. Jakubowski, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 15 stycznia 2010 r. (I ACa 1202/09) dot. zastosowania procedury zawiadamiania o nielegalności danych (złośliwych wpisach) w Internecie (notice and take down) – System Informacji Prawniczej LEX (Wolters Kluwer) 2010.

III. Podręcznik

1. J. Jagielski J., A. Jakubowski, Ingerencja prawnoadministracyjna oraz jej granice i główne postaci, [w:] Prawo administracyjne, red. J. Jagielski, M. Wierzbowski, wyd. 2, Warszawa 2020, s. 114-124;

2. J. Jagielski, A. Jakubowski, Podstawowe zagadnienia prawne korpusu pracowników administracji publicznej, [w:] Prawo administracyjne, red. J. Jagielski, M. Wierzbowski, wyd. 2, Warszawa 2020, s. 318-340;

3. A. Jakubowski, Sport, [w:] Prawo administracyjne, red. J. Jagielski, M. Wierzbowski, wyd. 2, Warszawa 2020, s. 560-565;

4. J. Jagielski, A. Jakubowski, Wyznaczniki i granice ingerencji prawnoadministracyjnej, [w:] Prawo administracyjne, red. J. Jagielski, M. Wierzbowski, wyd. 1, Warszawa 2019, s. 124-134;

5. J. Jagielski, A. Jakubowski, Pracownicy administracji publicznej, [w:] Prawo administracyjne, red. J. Jagielski, M. Wierzbowski, wyd. 1, Warszawa 2019, s. 366-388;

6. A. Jakubowski, A. Wiktorowska, M. Wierzbowski, Sport, [w:] Prawo administracyjne, red. J. Jagielski, M. Wierzbowski, wyd. 1, Warszawa 2019, s. 534-539;

IV. Recenzje

1. A. Jakubowski, A. Skóra, Recenzja książki P. Dańczaka, Decyzja administracyjna w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów, „Państwo i Prawo” 2016, nr 5, s. 107-110;

2. S. Gajewski, A. Jakubowski, Recenzja monografii A. Krawiec, Autokontrola decyzji administracyjnej, „Administracja. Teoria, Dydaktyka, Praktyka” 2014, nr 1: 180-188;

3. S. Gajewski, A. Jakubowski, Prawo o szkolnictwie wyższym. Nowe prawo – aktualne problemy, pod red. Jacka Pakuły, Toruń 2012. Recenzja, „Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego” 2012, nr 3-4: 143-153;

V. Sprawozdania

1. A. Jakubowski, Sprawozdanie z konferencji naukowej „Dyskrecjonalność w prawie administracyjnym”, Poznań, 2 kwietnia 2014 r., „Studia Prawa Publicznego” 2014, nr 2: 245-249;

2. S. Gajewski, A. Jakubowski, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej – II Zjazdu Studentów Administratywistów pt. „Administracja i prawo administracyjne w kontekście ochrony praw człowieka” (Lublin, 23-25 marca 2012 r.), „Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego 2012, nr 1-2: 193-196.

VI. Komentarze elektroniczne

1. A. Jakubowski, Komentarze do art. 13a-13zb ustawy, [w:] Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Komentarz Beck OK, red. K. Osajda, C.H. Beck, Legalis 2021

2. A. Jakubowski, Postępowanie mediacyjne, [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz on-line, red. M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, C.H. Beck, Legalis 2019;

3. A. Jakubowski, Postępowanie uproszczone, [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz on-line, red. M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, C.H. Beck, Legalis 2019.

DZIAŁALNOŚĆ RECENZENCKA:

1. Recenzent w czasopiśmie „Białostockie Studia Prawnicze” (2020)

2. Recenzent w czasopiśmie „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” (2020)

3. Recenzent w czasopiśmie „Forum Prawnicze” (2019)

4. Recenzent w czasopiśmie „Przegląd Legislacyjny” (2018)

5. Recenzent w programie „Diamentowy Grant” (2018)

6. Recenzent w czasopiśmie „Metropolitan. Przegląd naukowy” (2017)